Restrukturyzacja

Pomimo, iż ustawa prawo restrukturyzacyjne weszła w życie ponad cztery lata temu, tylko nieznaczna część przedsiębiorców ma świadomość jakie są możliwości rozwiązywania problemów poprzez restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Ustawa zawiera szereg instrumentów umożliwiających skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Ich wybór uzależniony jest m.in. od wielkości przedsiębiorstwa, ilości wierzycieli, sumy nieuregulowanych wierzytelności, ilości i rodzaju zawartych umów i kontraktów, a także przyczyny powstałej niewypłacalności dłużnika.

Z wprowadzeniem działań restrukturyzacyjnych nie można zwlekać, albowiem może doprowadzić to do całkowitej i nieodwracalnej utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa, a w efekcie do upadłości. Należy podkreślić, iż dłużnicy, którzy na etapie rozpatrywania przez sąd wniosku restrukturyzacyjnego nie uprawdopodobnią zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu, spotkają się z odmową otwarcia postępowania.

Upadłość

Dłużnik jest obowiązany, w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Brak złożenia przez osoby zobowiązane np. członków zarządu spółek czy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wniosku o ogłoszenie upadłości we wskazanym wyżej terminie, może rodzić ich odpowiedzialność odszkodowawczą, podatkową, a także i odpowiedzialność karną.

Przedsiębiorcy nierzadko samodzielnie podejmują kroki mające na celu ratowanie niewydolnego finansowo przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, często nie przynoszoną one zamierzonego rezultatu. Z tego też względu, w celu uniknięcia dotkliwych konsekwencji, powinni skorzystać z pomocy profesjonalisty, który podejmie stosowne czynności uregulowane w ustawie prawo upadłościowe. Regulacje prawne są wyjątkowo skomplikowane, często ulegają zmianą i dla osób które nie mają styczności z prawem upadłościowym nie są klarowne.

Dlatego też, jeśli:

  • Twoje przedsiębiorstwo odczuło dotkliwe skutki wybuchu pandemii COVID-19,
  • pojawiły się trudności z bieżącym regulowaniem należności,
  • Twoi dłużnicy nie regulują płatności na czas,
  • wierzyciele dopominają się uregulowania zobowiązań,
  • przychody z działalności znacznie spadły,
  • masz pozawierane niekorzystne umowy, których nie jesteś w stanie wypowiedzieć bez ponoszenia konsekwencji dla przedsiębiorstwa,

skorzystaj z pomocy doświadczonego licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego i uchroń przedsiębiorstwo przed upadłością!

Nie zwlekaj! Problemy nie rozwiążą się same!

Jak możemy Ci pomóc?

poprzez konsultację prawną mającą na celu zbadanie Twojej sytuacji finansowej i prawnej, a następnie zaproponowanie rozwiązania, które pozwoli rozwiązać Twoje problemy,

przeprowadzić konsultację prawną, która zapozna Cię ze skomplikowaną procedurą postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego (dowiesz się m.in. jakie prawa Ci przysługują, jakie obowiązki nakłada ustawa, jaką rolę pełni nadzorca sądowy, zarządcza sądowy czy syndyk, na jaką ochronę może liczyć przedsiębiorstwo),

pełnić rolę nadzorcy sądowego lub zarządcy sądowego w otwartym postępowaniu restrukturyzacyjnym,

udzielić kompleksowej pomocy prawnej - reprezentować interesy przedsiębiorstwa zarówno na etapie w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i w późniejszym postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym,

udzielić pomocy prawnej zmierzającej do uchronienia przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości, w sytuacji gdy wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przez wierzyciela,

przygotować wstępny plan restrukturyzacyjny oraz plan restrukturyzacyjny odpowiadający wymogom ustawy.