Udział w części 1/8 w nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bestwina, gmina Bestwina – cena wywoławcza 1 015 zł

Syndyk masy upadłości Beaty Katarzyny Szwed (sygn. akt XIX GUp 803/19), informuje o sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału w części 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 89/61 o pow. 0,0122 ha położonej w miejscowości Bestwina, w województwie śląskim, powiecie bielskim, dla której SR w Pszczynie prowadzi KW nr KA1P/00078830/1.

Nieruchomość położona w centralnej części Bestwiny przy jednej z głównych ulic miejscowości. W zasięgu około 500 m znajdują się główne punkty o charakterze publicznym i oświatowym oraz obiekty handlowo-usługowe. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi pasaż pawilonów handlowych, skoncentrowanych w zabudowie szeregowej z dostępem od ul. Krakowskiej lub Podzamcze. W sąsiedztwie znajduje się również boisko, Urząd Pocztowy, apteka, Ośrodek Kultury i Sportu.

Nieruchomość stanowi wąski pas gruntu o szerokości około 2-3 m, bezpośrednio przyległy do pasażu pawilonów handlowych od strony tylnej.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1 015 zł brutto (słownie: tysiąc piętnaście złotych).

Zdjęcia obrazujące aktualny stan nieruchomości znajdują się w operacie szacunkowym.

Na prośbę osoby zainteresowanej operat szacunkowy wraz z regulaminem konkursu ofert zostanie udostępniony przez Kancelarię syndyka drogą elektroniczną.

Oferty dotyczące niniejszego przetargu oferenci winni składać na adres Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 16:00 lub przesłać na w/w adres listem poleconym, przy czym decydująca jest data wpływu oferty, a nie data nadania przesyłki.

Osobiste złożenie ofert w kancelarii możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu się. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 14:00 w Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa.

Na odrębnej aukcji jest dostępna oferta sprzedaży udziału w części ½ w nieruchomości gruntowej zabudowanej – budynku handlowo – usługowym położonym w Bestwinie przy ul. Krakowskiej 117A (nr ew. działki 89/56, KW nr KA1P/00070689/1).