Udział w części 1/5 w działce rolnej nr. 104/5 położonej we wsi Chojewo, gmina Brańsk – cena wywoławcza 4 400 zł

Syndyk masy upadłości Marka Nazarko (sygn. akt XVIII GUp 1382/19), informuje o sprzedaży w drodze przetargu udziału w części ⅕  w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 104/5 o pow. 39 470 m ² położonej we wsi Chojewo.

Nieruchomość położona w spokojnej okolicy, w gminie Brańsk, w powiecie bielskim, w województwie podlaskim. Brańsk jest oddalony o 160 km od m.st. Warszawy, 70 km od Białegostoku i 70 km od Białowieży. Gmina Brańsk jest położona w obszarze ,,Zielonych Płuc Polski”. Wielkim bogactwem tego obszaru jest nieskażone środowisko naturalne i obszary leśne o powierzchni ponad 3,5 tys. hektarów. Obszar wyróżnia się znaczną wartością przyrodniczą i krajobrazową. Przepływają tu rzeki Nurzec i Bronka. Czyste powietrze, urodziwe zakątki, zbiornik wodny, zwierzyna i ptactwo, obszary leśne stanowią atrakcję dla miłośników przyrody i amatorów pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych.

Działka o nr ewidencyjnym nr 104/5 ma kształt nieregularny, ale istnieją racjonalne możliwości jej wykorzystania. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieutwardzonej oraz znajduje się poza strefą zagrożenia powodziowego. Nieruchomość stanowi grunty orne. Przeznaczenie działki to: tereny rolne – w części uprawy polowe, a w części łąki pastwiska, z dopuszczeniem budowy siedliska.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 4 400 zł brutto (słownie: cztery tysiące czterysta złotych).
Wskazana cena wywoławcza stanowi 10% ceny rynkowej udziału w nieruchomości.

Operat szacunkowy wraz z regulaminem przetargu dostępny jest do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100A.

Na życzenie dokument może zostać również udostępniony przez Kancelarię syndyka drogą elektroniczną.

Oferty dotyczące niniejszego przetargu oferenci winni składać na adres Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2021 r. do godz. 16:00 lub przesłać na w/w adres listem poleconym, przy czym decydująca jest data wpływu oferty a nie data nadania przesyłki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2021 r. o godz. 14:30 w Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa.