Mariola Ślusarczyk – upadłość konsumencka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Dla Spraw Upadłościowych I Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 1644/20 postanowił:

  1. ogłosić upadłość Marioli Ślusarczyk (PESEL: 70050707622) zamieszkałej w Warszawie,
  2. określić, że Mariola Ślusarczyk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  3. wyznaczyć syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086),
  4. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt: XIX GUp 130/21.