Małgorzata Wichrowska – upadłość konsumencka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Dla Spraw Upadłościowych I Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2020 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 673/20 postanowił:

  1. ogłosić upadłość Małgorzaty Wichrowskiej (PESEL: 44041506701) zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim (kod: 05-825) przy ul. Sportowej 33 B m.1,
  2. określić, że Małgorzata Wichrowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  3. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086),
  4. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego

Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt: XIX GUp 1084/20.